حفاری تا عمق 120 متر

تصویر  نورت مایر

نورت مایر

حفاری تا عمق 120 متر

نورت مایر

حفاری تا عمق 120 متر